Karolina Żyniewicz. Delectatio Morosa

Karolina Żyniewicz. Delectatio Morosa

13-21.12.2014
otwarcie wystawy | opening of the exhibition: 13.12.2014
godz.19:00 | 7 p.m.

 

Długo zastanawialiśmy się, jaką formę ma przybrać ta wystawa. Tytułowe delectatio morosa – uporczywe upodobanie – to osobisty zapis poszukiwań Karoliny Żyniewicz. To intymna rozgrywka oparta na delikatnym napięciu granicy pomiędzy tym, co społecznie akceptowalne lub absolutnie wykluczone, opowiedziana poprzez pryzmat tabu pokarmowego. Zderzenie to oparte jest na kontraście obrzydzenia i przyjemności, zarówno tej mentalnej jak i fizycznej.

Bez jedzenia, jak czytamy w Historii kuchni Reay Tannahill, nie byłoby ani historii, ani człowieczeństwa. Jedzenie to element podstawowych praktyk dnia codziennego, nadających znaczenie światu, porządek ludziom i faktom. Przygotowanie i konsumpcja są interpretowane jako źródło wielu różnorodnych znaczeń społecznych i kulturowych. Obrzydzenie do jedzenia – w opinii Julii Kristevy – to najbardziej podstawowa i archaiczna postać wstrętu. Nieprzypadkowo pojawia się tutaj kategoria abjectu, którą swoimi działaniami stara się legitymizować Karolina Żyniewicz. Badanie wszelkich granic od dawna stanowi główny przedmiot zainteresowań artystki; stąd pomysł na wystawę poświęconą robakom i ludziom.

Wystawa ma formę dziennika, który przez dziewięć dni będzie używany przez Żyniewicz do gromadzenia na bieżąco zapisków i własnych obserwacji przeniesionych z prywatnej pracowni artystki do przestrzeni galerii. Dziennik, jako gatunek literacki, wywodzi się etymologicznie od łacińskiego diarium, oznaczającego codzienną strawę czy porcję. Dziennik, jako wystawa Żyniewicz, staje się istotnym elementem w dążeniu ku własnym „fobiom poznawczym”. Z oczywistych względów proces ten przybiera formę upublicznionego doświadczenia. Osadzenie wydarzenia w ciele galerii pociąga za sobą stałą obecność, obcowanie z owadami i ludźmi, wystawienie się na widok i konfrontacje, raportowanie, ale również współpracę z ekspertem kulinarnym i naukowcem (biologiem). Jej zakończeniu towarzyszyć może niepewność. Być może rozkład.

Ta wystawa to tylko chwilowa zmiana otoczenia dla procesu, jaki skrajnie reinfekuje byt ludzki, w którym człowiek, według bohatera Mdłości Jean-Paul Sartre’a, to „wilgotne ciepło brudzące koszulę” oraz „ciepły tłuszcz obracający się leniwie, jakby go mieszano łyżeczką”. To także kompulsywne nagromadzenie notatek i wydzielenie obszarów zdymisjonowanych dla publicznej prezentacji. Czym miałby być zapis tego procesu, jak nie radykalnym gestem autokanibalizmu?

 

Karolina Żyniewicz
Ur. 1984 roku. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się szeroko pojętym eksperymentem wizualnym. Jej warsztat twórczy to swoiste laboratorium badawcze. Często pracuje z materią organiczną, wykorzystując naturalne procesy rozkładu i obumierania. Istotny w jej pracach jest pierwiastek abiektualny, poddający w wątpliwość kategorie estetyczne. Prowadzi blog www.artdycyna.blogspot.com. Mieszka i pracuje w Warszawie.

 

 


 

We were wandering for a long time about the form of this exhibition. The Delectatio Morose [morose delectation] – the habit of dwelling with enjoyment upon evil thoughts – is a personal record of Karolina Żyniewicz’s researches. This is an intimate gameplay, based on a delicate tension of border between the socially acceptable and the absolutely excluded, narrated through the food taboo standpoint. The collision is based on the contrast of aversion and pleasure, both the mental and the physical one.

Without food, as we read in the Food in History by Reay Tannahill, there would be neither history nor humanity. Food is an element of essential everyday practice, granting substance to the world, order to people and facts. Preparation and consumption is interpreted as the source of a wide variety of social and cultural meanings. Aversion to food – in the opinion of Julia Kristeva – is the most basic and archaic form of aversion. There is deliberation in invoking here the category of abject, which Karolina Żyniewicz is trying to legitimise by her actions. Investigation into each and every border has long since been the major subject of artist’s interest; hence the idea of an exhibition devoted to worms and humans.

The exhibition takes the form of a diary that is going to be used by Żyniewicz for nine days in order to collect au courant notes and her own observations transferred from the private studio of artist to the gallery space. The diary as a literary genre is etymologically derived from the Latin word diarium, which means daily nourishment or food portion. The diary as Żyniewicz’s exhibition becomes an important element in the quest for own „cognitive phobias”. For obvious reasons, this process takes the form of publicised experience. The embedding of events in the body of the gallery involves constant presence, communion with of insects and human beings, exposure to the view and confrontations, and reporting, but also collaboration with a culinary expert and a scientist (biologist). Its completion may be accompanied by uncertainty. Maybe disintegration.

This exhibition is only a temporary scenery change for the process that extremely re-infects human existence, in which man, according to the protagonist of the Nausea by Jean-Paul Sartre, is the „damp warmth which soils shirt” and „warm fat which turns lazily, as if someone were stirring it with a spoon”. It is also a compulsive accumulation of notes and a segregation of areas deposed from public presentation. What would be a record of the process if not a radical gesture
auto-cannibalism?

 

Karolina Żyniewicz
Born in 1984. Studied at The Academy of Fine Arts in Łódź. She contributes to the visual experiment in a broad sense. Her creative workshop is a specific research laboratory. She is often working with organic matter, using the natural processes of decay and atrophy. The abjectional element is substantial in her work – controverts the aesthetic categories. She is writing the blog www.artdycyna.blogspot.com. Lives and works in Warsaw.

 


1. dokumentacja delectatio morosa_tytus szabelski-03
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz - Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski
Karolina Żyniewicz – Delectatio Morosa. Fot. Tytus Szabelski

 

FOLDER TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE

 

mkidn_logo

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego