Natalia Wiśniewska. Twarda spacja

Natalia Wiśniewska. Twarda spacja | Non Breaking Space

18.04 – 31.05.2015
otwarcie wystawy | opening of the exhibition: 18.04.2015
godz.19:00 | 7 p.m.

kurator | curator: Piotr Lisowski

 

 

Obszar wystawy Natalii Wiśniewskiej wypełniają figury, które kiedyś nazywaliśmy obiektami artystycznymi lub ideami. Teraz pozostają one martwe. Ten zbiór figur pozwala postawić pytanie o istnienie zależności pomiędzy zamysłem, obiektem i jego odbiorem. To z pozoru formalne pytanie krzyżuje w sobie intuicję artystyczną z mglistym terytorium zamieszkałym przez widma, których obecność i język obdarzony jest sprzecznymi głosami.

Hauntologiczne ujęcie rzeczywistość – odnosząc się do Jacques’a Derridy – zwraca uwagę, że nie jest ona spójna tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Teraźniejszość istnieje tylko w odniesieniu do przeszłości. Uparcie powracają umarłe widma. Fantomy w postaci idei, słów, obrazów, dźwięków, śladów po wspomnieniach, poczucia tajemnicy. Czy nasze słowa są naszymi myślami? Czy nasze obrazy są naszą ikonosferą? Struktura ludzkich wspomnień bazuje na wizualności, która staje się ofiarą swojej natury. Jest mirażem zamieszkałym przez widma. Pozostaje jedynie zbieżność przestrzeni intymnej i publicznej. Aby tam dotrzeć wystawa staje się maszyną do wywoływania zjaw.

Ten egzorcyzm wymaga powołania swoistego kodu opartego na pojęciu twardej spacji. Komenda ta stosowana jest do formatowania tekstów tworzonych w komputerowych edytorach tekstowych. Stosuje się ją tam, gdzie konieczne jest utrzymanie w jednym wierszu dwóch lub więcej wyrazów. Standardowo używana jest do wymuszenia, aby jednoliterowe przyimki lub spójniki nie pozostawały same na końcu wiersza, co może stanowić pewną niezręczność typograficzną.

Natalia podejmuje się zadania, którego celem jest przetworzenie znaczeń i usankcjonowanie ich w obszarze sztuki. Sięgając po własne doświadczenia, wojeryzm, antropologię obrazu, figurę niemożliwą galerii i manipulację, przyjmuje optykę zależności pomiędzy ekonomią życia a symbolem nieobecności. Analizuje problem naznaczania i fetyszyzacji wytwarzanych form i idei w kulturze wizualnej. Równolegle uczestniczy w tym procesie. Twarda spacja to uwikłanie w organizm. Trwanie, które jednocześnie dzieli jak i łączy. Wystawa pyta o status i granice wizualności, fetyszyzację i adorację obiektu oraz jego instytucjonalne ramowanie. Pyta o życie tego, co umarłe.

 

Twarda spacja | opis prac

 

Natalia Wiśniewska
Ur.1985 roku. Studiowała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie w roku 2010 uzyskała dyplom z grafiki. Współzałożycielka i kuratorka galerii Miłość w Toruniu. Doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Sztuki Wizualne. Autorka instalacji, obiektów, działań site-specific. Eksperymentuje z dźwiękiem i formą. W swej twórczości podejmuje się badania relacji i wzajemnego uwikłania jednostki w procesy społeczno-kulturowe. Działa kontekstualnie łącząc prostotę formy z miejscem oraz semantyką języka. Interesuje ją to co na styku pojęć i znaczeń. Mieszka i pracuje w Toruniu.

 


The space of Natalia Wiśniewska’s exhibition is filled with figures that used to be called artistic objects or ideas once. Now they remain dead. The set of figures can raise question of the relationship between the idea, object and its acceptance. This seemingly formal question intersects the artistic intuition with a dim territory inhabited by ghosts, which presence and language are endowed with inconsistent voices.

This hauntology approach – referring to Jacques Derrida – points out that the reality is not coherent as if we would have hoped. The present exists only regarding to the past. The deceased spectrum stubbornly returns, so do the phantoms in the forms of ideas, words, images, sounds, traces of memories, or even in the sense of mystery. Whether our words are our thoughts? Or are the images our Iconosphere? The structure of human visuality, which becomes a victim of its own nature, is based on memories. It is a mirage inhabited by the phantoms. What remains is a convergence of the public and intimate space. To get there, the exhibition becomes a machine for invoking ghosts.

Exorcism of this kind requires to establish a specific code based on the concept of non breaking space/hard space. This command is used for formating texts created in computer text editors. It is used where it is necessary to maintain a single line of two or more words and usually applied to force a single preposition or conjunction not to remain alone at the end of the line, which may occur as a typographical awkwardness.

Natalia undertakes the case, which aims to convert various meanings and assent them into the field of art. Reaching for her own experience, voyeurism, visual anthropology, the gallerie’s impossible figure & manipulation, she adopts the optic of noticing the connection between economics of life and the symbol of the absence. Natalia looks into the issue of marking and fetishization of the manufactured forms & ideas in visual culture. Simultaneously she plays a part in that process. Hard [non breaking] space is an entanglement into the body. The continuance which not only splits, but also connects. The exhibition questions the status quo and the borders of visuality, fetishization and adoration of the object and its institutional framing. It asks about the life of what is dead.

 

Non Breaking Space | works

 

Natalia Wiśniewska
Born in 1985. Studied at University of Arts in Poznań, where in 2010 she obtained a diploma in graphics. The co-founder and the curator of the Miłość Gallery in Toruń. She is a PhD student at the Nicolaus Copernicus University in Toruń majoring in the Visual Arts. The author of installations, objects, site-specific actions. She is experimenting with sound and form. In her works she undertakes research on relationships and mutual entanglement of the individual in the socio-cultural processes. She works contextually combining the simplicity of form with the place and the semantics of language. Her interests focus on what appears at the junction of concepts and meanings. Lives and works in Toruń.

 


 

2. twarda spacja_widok ogólny_fot_tytus szabelski_02
Twarda spacja, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
3. twarda spacja_widok ogólny_fot_tytus szabelski_03
Twarda spacja, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
4. twarda spacja_widok ogólny_fot_tytus szabelski_4
Twarda spacja, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
1. twarda spacja_widok ogólny_fot_tytus szabelski_01
Twarda spacja, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
twarda spacja_dokumentacja_małe_tytus szabelski_01 (1)
Twarda spacja, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
5. twarda spacja_widok ogólny_fot_tytus szabelski_4
Twarda spacja, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
6. Łopata, 2015,łopata, skóra_fot_tytus szabelski_5
Łopata, 2015,łopata, skóra, Fot. Tytus Szabelski
7. Łopata, 2015,łopata, skóra_fot_tytus szabelski_6
Łopata, 2015,łopata, skóra, Fot. Tytus Szabelski
8. Łopata, 2015,łopata, skóra_fot_tytus szabelski_7
Łopata, 2015,łopata, skóra, Fot. Tytus Szabelski
twarda spacja_dokumentacja_małe_tytus szabelski_24
Łopata, 2015,łopata, skóra (fragment). Fot. Tytus Szabelski
twarda spacja_dokumentacja_małe_tytus szabelski_25
Łopata, 2015,łopata, skóra (fragment). Fot. Tytus Szabelski
9. Kanibalizm oka, 2014, wideo, 8'34''_fot_tytus szabelski_8
Kanibalizm oka, 2014, wideo, 8’34”. Fot. Tytus Szabelski
10. Kanibalizm oka, 2014, wideo, 8'34''_fot_tytus szabelski_9
Kanibalizm oka, 2014, wideo, 8’34”. Fot. Tytus Szabelski
11. Niech żyje Muzeum, 2015, wideo, 3'10''_fot_tytus szabelski
Niech żyje Muzeum!, 2015, wideo, 3’10”. Fot. Tytus Szabelski
twarda spacja_dokumentacja_małe_tytus szabelski_07
Niech żyje Muzeum!, 2015, wideo, 3’10”. Fot. Tytus Szabelski
12. Książka, 2015,papier, skóra, 20,5x14 cm_fot_tytus szabelski
Książka, 2015, papier, skóra, 20,5×14 cm. Fot. Tytus Szabelski
twarda spacja_dokumentacja_małe_tytus szabelski_13
Książka, 2015, papier, skóra, 20,5×14 cm. Fot. Tytus Szabelski
13. twarda spacja_widok ogólny_fot_tytus szabelski_
Twarda spacja, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
14. Ciepło, 2015, wideo loop,krzesło, kabel grzewczy_fot_tytus szabelski
Ciepło, 2015, wideo loop,krzesło, kabel grzewczy. Fot. Tytus Szabelski
twarda spacja_dokumentacja_małe_tytus szabelski_17
Ćwiczenia chirurgiczne, 2015, lightbox, 32×45 cm. Fot. Tytus Szabelski
15. Ćwiczenia chirurgiczne, 2015, lightbox, 32x45 cm_fot_tytus szabelski
Ćwiczenia chirurgiczne, 2015, lightbox, 32×45 cm. Fot. Tytus Szabelski

 

mkidn_logo

——
Organizator | Organizer:
Fundacja YouHaveIt

Współfinansowanie | Co-financing:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Cofinanced by the Ministry of Culture and National Heritage

Partner | Partners:
Kulturhauz
Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście
Aklen
Drukuj za grosze
Generał
Restauracja Ciasna