Obserwatorium Miejskie: Zasoby

Obserwatorium Miejskie: Zasoby | wystawa poplenerowa
Urban Observatory: Resources | post-plein-air exhibition

27.08 – 24.09.2016

otwarcie wystawy: sobota 27 sierpnia, godz.19:00 | opening of the exhibition: Saturday August 27th, 7 p.m.

 

Artyści | artists: Bogusz Bogatko, Małgorzata Goliszewska, Pamela Granatowski, Zuzanna Larysz, Lech Nienartowicz, Liliana Piskorska, Dagmara Pochyła, Michał Połomski, Katarzyna Stępień

Kuratorzy | curators: Piotr Lisowski, Maria Niemyjska, Natalia Wiśniewska, Marcin Zalewski

 

Poplenerowa wystawa V edycji projektu Obserwatorium Miejskie jest podsumowaniem półrocznego działania, dla którego punktem wyjścia stanowiło pojęcie zasobów.

Zasób jest kategorią niezwykle pojemną, związaną z wieloma kluczowymi dla człowieka sektorami. Odnosić się on może zarówno do obszarów związanych z gospodarką i przemysłem, urbanistyką, ochroną środowiska jak również kulturą. Zasób to nie tylko zapas i rezerwa, surowiec i materiał to także doświadczanie, wiedza, pamięć czy umiejętności.

W czasie projektu artyści, którzy uczestniczyli w seminarium, warsztatach terenowych oraz lipcowym plenerze opracowali zróżnicowane koncepcje artystyczne dotykające zasobów, ich gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania. Większość z nich odeszła od materialnego świata surowców, energii czy mocy przerobowych, poszukując zasobów mało uchwytnych i trudnych do zdefiniowania.

Prezentowane na wystawie prace dotykają zbiorów informacyjnych, pokładów pamięci, źródeł genetycznych ukrytych w kodzie DNA czy nawet wewnętrznych rezerw uczuciowych. W ten sposób artyści oswajali napięcia rozkładające się pomiędzy prywatną ekonomią codzienności a materialnym obiegiem dóbr.

 

Obserwatorium Miejskie jest eksperymentalnym festiwalem realizowanym w przestrzeni miejskiej Torunia od 2012 roku. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Smacznego! a od dwóch lat organizowany jest wspólnie z Galerią Miłość i Fundacją Wybudowania. Działanie skoncentrowane jest na zjawiskach peryferyjnych, osobnych i efemerycznych zogniskowanych wokół zagadnień społecznych i urbanistycznych. Tegoroczna edycja zakładała rozłożoną w czasie aktywność – obejmującą spotkania, spacery, dyskusje, ale także seminarium, plener oraz wystawę – opartą na współpracy w interdyscyplinarnym zespole artystów, kuratorów i badaczy różnych dziedzin (biologii, ekologii, ekonomii, socjologii, historii) zogniskowanych wokół pojęcia zasobów.

 

Artyści:

Bogusz Bogatko (ur.1988) – absolwent Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Tworzy specyficzne sytuacje artystyczne wykorzystując fotografię, wideo, instalację, performance oraz inne media. W swoich kontekstualnych i multimedialnych realizacjach porusza się po zgrabnie wytyczonych drogach, pozostawiając na nich określone wskazówki dla widzów. Tematyka jego prac krąży wokół zagadnień relacji człowieka z naturą. Kiedy tylko może wędruje leśnymi ścieżkami i wspina się na drzewa. Mieszka w Poznaniu.

Małgorzata Goliszewska (ur. 1985) – absolwentka multimediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Tworzy w różnych mediach (film, instalacje, performance, dźwięk) sytuując się na styku sztuki współczesnej oraz filmu dokumentalnego. Założycielka grupy artystycznej „miłość” , w której działa z Rafałem Żarskim, Martyną Szwintą, Lonią Kaniuk oraz Mikołajem Tkaczem. Mieszka w Szczecinie.

Pamela Granatowski (ur. 1984) – absolwent archeologii i antropologii kultury na UMK w Toruniu. Na co dzień pracownik kultury, współpracuje z Fundacją smacznego!, kurator dźwiękowej serii Observatory Series wraz z oficyną Pawlacz Perski, tłumacz-amator, prowadzi warsztaty, tworzy instalacje (od rzeczy skład). Ceni sobie naturę, książki kulinarne i formy pocztówkowe, lubi jeść w podróży, kolekcjonuje wspomnienia. Mieszka w Różynach.

Zuzanna Larysz (ur. 1990) – grafik komputerowy i fotograf o poszatkowanej ścieżce edukacyjnej. Samouk. Mieszka w Toruniu.

Lech Nienartowicz (ur. 1983) – współzałożyciel toruńskiego labelu kasetowego Pawlacz Perski, członek impro-kolektywów Perpetual Motion Food i Poszmeg. W ramach glitchowego duetu Porcje Rosołowe nagrał m. in. płytę, będącą pełnym cyfrowych błędów i wypaczeń dialogiem z cyberpoezją Łukasza Podgórniego oraz zrealizował cykl nagrań będących dźwiękową kroniką żywotów wymyślonych owadów. Najnowsze wydawnictwo Porcji to wydana przez amerykańską wytwórnię Futher Records kaseta będąca medytacją nad materialnym wymiarem taśmy magnetycznej. Mieszka w Toruniu.

Liliana Piskorska (ur. 1988) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. W jej pracach pojawiają się wątki z jednej strony feministyczne, choć bardziej w kategorii poszukiwań tożsamościowych czy pastiszowych, a z drugiej strony są to działania o charakterze analitycznym, odnoszącym się do sytuacji społeczno-kulturowej. Pole jej zainteresowań obejmuje wątki związane z cielesnością, zwierzęcością, relacjami władzy oraz subwersywnym traktowaniem normatywności i siebie. Mieszka w Toruniu.

Dagmara Pochyła (ur. 1983) – absolwentka Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W latach 2007-2010 aktywnie współtworzyła w Toruniu alternatywne wydarzenia kulturalne skupione wokół klubu muzycznego NRD i Galerii Dla… W swoich realizacjach posługuje się głównie sztuką wideo, instalacji i performance. Aktualnie porusza się w obrębie haseł posthumanizmu badając relację natura – kultura. Mieszka w Szczecinie.

Michał Połomski (ur. 1986) – studiuje Fotografię na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jednym z najważniejszych obszarów jego działalności artystycznej jest kultura wizualna i zjawiska społeczne związane z internetem. Mieszka w Szczecinie.

Katarzyna Stępień (ur. 1990) – studentka Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w specjalności Intermedia. Z zawodu krawcowa i technolog odzieży. Zajmuje się grafiką komputerową, fotografią i wideo. Aktualnie zainteresowana sztuką post-internetu i teoriami spiskowymi. Dokumentalista codzienności, performerka, gadżeciarka. Mieszka w Toruniu.

 


 

 

Post-plein-air exhibition within the 5th edition of the Urban Observatory Festival (Obserwatorium Miejskie) is a summary of the six-month actions, for which the concept of resources was the starting point.

The resource is an extremely capacious category associated with a number of human’s core sectors. It may refer to the areas related to economy and industry, urban planning, environmental protection and culture. Resource is not only the supply and reserve, raw material, but also includes the experience, knowledge, memory and skills.

During the project the artists, who participated in the seminar, field workshops and  plein-air have developed diverse artistic concepts regarding the act of collecting, use and processing of resources. Most of the artists departed from the material world of raw materials, energy or processing capacities, seeking resources less tangible and difficult to define.

The presented artworks concern information sets, deposits of memory, genetic resources hidden in the DNA code or even internal emotional reserves. In this way, artists became acquainted with the tension spread between the private economics of everyday life and material circulation of goods.

 

Urban Observatory is an experimental festival carried out within the urban space of Torun since 2012. The project was initiated by the tasty! Foundation (Fundacja smacznego!) and  has been organized together with the Miłość Gallery and the Wybudowania Foundation for the last two years. The actions are concentrated on the peripheral, individual and ephemeral phenomena focused around social issues and urban planning. This year’s edition of the festival was set up as an extended over time activity – including meetings, walks, discussions, as well as a seminar, a plain-air and an exhibition – based on the cooperation of an interdisciplinary team of artists, curators and researchers in various fields (biology, ecology, economics, sociology, history) concentrated on the concept of resources.

 

Artists:

Bogusz Bogatko (b. 1988) – graduate of the Intermedia Faculty at the University of Arts in Poznań. Creates peculiar artistic situations using photography, video, installation, performance, and other media. In his contextual and multimedia implementations Bogusz moves neatly along trails, leaving behind specific tips for the audience. His research revolves around the issues of man’s relationship with nature. Wanders along woodland paths and climbs trees whenever possible.  He lives in Poznań.

Małgorzata Goliszewska (b. 1985) – graduate of Multimedia at the Academy of Art in Szczecin. Creates in various media (video, installations, performance, sound) situating herself at the crossroads of contemporary art and documentary film. Founder of the artistic group ‘miłość’ (love), together with Rafal Żary, Martyna Szwintą, Lonia Kaniuk and Mikołaj Tkacz. She lives in Szczecin.

Pamela Granatowski (b. 1984) – graduate of Archeology and Anthropology of Culture at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. On a daily basis an employee of culture, cooperates with the tasty! Foundation, curator of the sound Observatory Series in cooperation with Pawlacz Perski label, amateur translator, conducts workshops, creates installations from objects (as ‘od rzeczy skład’ group). She appreciates nature, culinary books and postcard forms. Likes to eat on the road. Collects memories. She lives in Różyny.

Zuzanna Larysz (b.1990) – graphic designer and photographer with a shredded educational path. Autodidact. Lives in Toruń.

Lech Nienartowicz (b. 1983) – co-founder of the cassette label Pawlacz Perski, a member of impro-collectives such as: Perpetual Motion Food and Poszmeg. As part of the glitch duo Porcje Rosołowe recorded, for instance, a full of digital errors and distortions album which is a dialogue with cyber poetry by Łukasz Podgórni or completed a series of recordings which are a sound chronicle of lives of the imaginary insects. The latest release published by an American label Futher Records is a meditation on the material dimension of the magnetic tape. He lives in Toruń.

Liliana Piskorska (b. 1988) – graduate of the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, where she is currently continuing her PhD studies. On one hand, in her works feminist threads appear, although more in the category of search of identity or pastiche (playing with ones image) and on the other hand, these actions are analytical and relating to the socio-cultural context. The field of her interests include topics related to corporeality, animality, power relations and subversive treatment of normativity and oneself. She lives in Toruń.

Dagmara Pochyła (b. 1983) – graduate of the Art Education at the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Between 2007-2010 she actively co-created alternative cultural events centered around the NRD music club and the Gallery ‘Dla …‘. In her realizations Dagmara uses mainly video art, installation and performance. Currently she is dealing with posthumanism issues examining the relationship between nature & culture. Lives in Szczecin.

Michał Połomski (b. 1986) – currently studying photography at the Academy of Art in Szczecin. One of the most important areas of his artistic activity is the visual culture and social phenomena related to the Internet. Lives in Szczecin.

Katarzyna Stępień (b. 1990) – student of the Art Education (Intermedia specialty) at the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University. Seamstress and apparel technologist by profession. Deals with computer design, photography and video. Currently interested in the post-Internet art and conspiracy theories. Documentarist of everyday life, performer, gadget lover. Lives in Toruń.

[Tłumaczenie | translations: Pamela Cora]

 

 

Lech Nienartowicz, Hommage à Joaquin Garcia, 2016, instalacja ready-made, metalowy drążek, książki Barucha Spinozy. Fot. Tytus Szabelski
Lech Nienartowicz,Hommage à Joaquin Garcia, 2016, instalacja ready-made, metalowy drążek, książki Barucha Spinozy. Fot. Tytus Szabelski
Lech Nienartowicz, Hommage à Joaquin Garcia, 2016, instalacja ready-made, metalowy drążek, książki Barucha Spinozy. Fot. Tytus Szabelski
Lech Nienartowicz,Hommage à Joaquin Garcia, 2016, instalacja ready-made, metalowy drążek, książki Barucha Spinozy. Fot. Tytus Szabelski
Lech Nienartowicz, Hommage à Joaquin Garcia, 2016, instalacja ready-made, metalowy drążek, książki Barucha Spinozy. Fot. Tytus Szabelski
Widok ogólny wystawy. Fot. Tytus Szabelski
Widok ogólny wystawy. Fot. Tytus Szabelski
Katarzyna Stępień,Trup mojego dysku, 2016, obiekt (żywica epoksydowa, twardy dysk zewnętrzny1 tera). Fot. Tytus Szabelski
Katarzyna Stępień,Trup mojego dysku, 2016, obiekt (żywica epoksydowa, twardy dysk zewnętrzny1 tera). Fot. Tytus Szabelski
Katarzyna Stępień,Trup mojego dysku, 2016, obiekt (żywica epoksydowa, twardy dysk zewnętrzny1 tera). Fot. Tytus Szabelski
Katarzyna Stępień,Trup mojego dysku, 2016, obiekt (żywica epoksydowa, twardy dysk zewnętrzny1 tera). Fot. Tytus Szabelski
Katarzyna Stępień,Trup mojego dysku, 2016, obiekt (żywica epoksydowa, twardy dysk zewnętrzny1 tera). Fot. Tytus Szabelski
Katarzyna Stępień,Trup mojego dysku, 2016, obiekt (żywica epoksydowa, twardy dysk zewnętrzny1 tera). Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce, 2016, działania performatywe. Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce, 2016, działania performatywe. Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce, 2016, działania performatywe. Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce, 2016, działania performatywe. Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce, 2016, działania performatywe. Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce, 2016, działania performatywe. Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce, 2016, działania performatywe. Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce, 2016, działania performatywe. Fot. Tytus Szabelski
Widok ogólny wystawy. Fot. Tytus Szabelski
Widok ogólny wystawy. Fot. Tytus Szabelski
Małgorzata Goliszewska, Nie tęsknię za nikim, 2016, video 21'46. Fot. Tytus Szabelski
Małgorzata Goliszewska, Nie tęsknię za nikim, 2016, video 21’46. Fot. Tytus Szabelski
Małgorzata Goliszewska, Nie tęsknię za nikim, 2016, video 3'33''. Fot. Tytus Szabelski
Małgorzata Goliszewska, Nie tęsknię za nikim, 2016, video 3’33”. Fot. Tytus Szabelski
Zuzanna Larysz, Przemierzam przemęczone w umyśle zasoby snu, 2016, video 9'35'', rysunek (węgiel drzewny z Trzebuni koło Krakowa). Fot. Tytus Szabelski
Zuzanna Larysz, Przemierzam przemęczone w umyśle zasoby snu, 2016, video 9’35”, rysunek (węgiel drzewny z Trzebuni koło Krakowa). Fot. Tytus Szabelski
Pamela Cora Granatowski, Nie mam w co się ubrać, 2016, album fotograficzny, tekst. Fot. Tytus Szabelski
Pamela Cora Granatowski, Nie mam w co się ubrać, 2016, album fotograficzny, tekst. Fot. Tytus Szabelski
Pamela Cora Granatowski, Nie mam w co się ubrać, 2016, album fotograficzny, tekst. Fot. Tytus Szabelski
Pamela Cora Granatowski, Nie mam w co się ubrać, 2016, album fotograficzny, tekst. Fot. Tytus Szabelski
Michał Połomski, Otoczenie 1.1, 2016, instalacja zapis wideo w czasie rzeczywistym z Internet Cafe Kasandra, obiekt po dekonstrukcji, dyskietka 3,5 cala z fotografią, chmura zdjęć w telefon. Fot. Tytus Szabelski
Michał Połomski, Otoczenie 1.1, 2016, instalacja zapis wideo w czasie rzeczywistym z Internet Cafe Kasandra, obiekt po dekonstrukcji, dyskietka 3,5 cala z fotografią, chmura zdjęć w telefon. Fot. Tytus Szabelski
Michał Połomski, Otoczenie 1.1, 2016, instalacja zapis wideo w czasie rzeczywistym z Internet Cafe Kasandra, obiekt po dekonstrukcji, dyskietka 3,5 cala z fotografią, chmura zdjęć w telefon. Fot. Tytus Szabelski
Michał Połomski, Otoczenie 1.1, 2016, instalacja zapis wideo w czasie rzeczywistym z Internet Cafe Kasandra, obiekt po dekonstrukcji, dyskietka 3,5 cala z fotografią, chmura zdjęć w telefon. Fot. Tytus Szabelski
Dagmara Pochyła, This is from the Earth, 2016, instalacja dźwiękowa oraz Bogusz Bogatko, Nasiąkanie, 2016, dźwięk, obiekt, płyta MDF, mech, porosty, ziemia. Fot. Tytus Szabelski
Dagmara Pochyła, This is from the Earth, 2016, instalacja dźwiękowa oraz Bogusz Bogatko, Nasiąkanie, 2016, dźwięk, obiekt, płyta MDF, mech, porosty, ziemia. Fot. Tytus Szabelski
Bogusz Bogatko, Nasiąkanie, 2016, dźwięk, obiekt, płyta MDF, mech, porosty, ziemia. Fot. Tytus Szabelski
Bogusz Bogatko, Nasiąkanie, 2016, dźwięk, obiekt, płyta MDF, mech, porosty, ziemia. Fot. Tytus Szabelski
Bogusz Bogatko, Nasiąkanie, 2016, dźwięk, obiekt, płyta MDF, mech, porosty, ziemia. Fot. Tytus Szabelski
Bogusz Bogatko, Nasiąkanie, 2016, dźwięk, obiekt, płyta MDF, mech, porosty, ziemia. Fot. Tytus Szabelski

 

Organizator | Organizer:
Fundacja Smacznego! / Fundacja Wybudowania / Galeria Miłość
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego | The project is co-financed by the City of Torun and Kuyavian and Pomerania Voivodeship.

Partnerzy | Partners:: Aklen, Individo.pl, Restauracja Ciasna, Ahoj Cafe, Cafe pARTer, Tratwa