Norbert Delman.Przystosowanie obronne

Norbert Delman. Przystosowanie obronne | Defence adaptation

13.06 – 19.07.2015
otwarcie wystawy | opening of the exhibition: 13.06.2015
godz.19:00 | 7 p.m.

kurator | curators : Natalia Wiśniewska & Piotr Lisowski

 

Potencjalny atak, konflikt, czy sytuacja kryzysowa mogą pojawiać się na różnych polach funkcjonowania społecznego i czysto biologicznego. Poczucie lęku i strach przed zagrożeniem wyzwala w nas potrzebę przedwczesnego reagowania i zapobiegania ewentualnym wydarzeniom. Prewencja daje poczucie kontroli. Atak może pojawić się w każdym miejscu i o każdej porze. Boimy się tego, czego nie znamy. Zagrożenie ma swoje źródła zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej. To samo dotyczy systemu obrony.

Norbert Delman, zakreślając spektrum potencjalnych zagrożeń, proponuje airsoftową rozgrywkę. Jest to paramilitarna gra wykorzystująca broni typu ASG (Air Soft Gun), będącą repliką broni palnej, używanej podczas ćwiczeń taktycznych i treningów. Dlatego też wystawa przyjmuje formę performatywną i szkoleniową. Jej tytuł odnosi się do przedmiotu nauczanego kiedyś w szkołach ponadgimnazjalnych, obejmującego szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku katastrof. W tym przypadku słowo „przysposobienie” zostało zamienione na „przystosowanie”, akcentując napięcie pomiędzy własnymi potrzebami, a wymaganiami otoczenia.

Mechanizm obronny uaktywnia się w momencie ataku, ale poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa jest naturalnym elementem codzienności. Przystosowanie obronne jest procesem zmierzającym do wypracowania cech pozwalających na przetrwanie w danym środowisku lub w danych warunkach. Jednocześnie pozostaje ciągłym treningiem umożliwiającym gotowość do podjęcia natychmiastowej reakcji.

Atak i obrona, jako dwa antagonizmy, mogą uaktywniać się w każdej dziedzinie i aktywności życia (politycznej, ekonomicznej, religijnej, społecznej, czy kulturowej). Przybierają formy zakamuflowane, próbujące narzucić własne prawa i właściwości. Anonimowość to przywilej, ale i broń. Dlatego kiedy staniesz naprzeciw zakamuflowanej tożsamości otwórz ogień!

Wystawa składa się z trzech elementów nastawianych na performatywne i szkoleniowe działanie. Jej przestrzeń wymusza czujność i aktywność.

Przystosowanie, 2015, rzeźba performatywna
Wejście na wystawę izolowane jest jaskrawo pomarańczową ścianą. Wąską przestrzeń dodatkowo nadzoruje zakamuflowana i uzbrojona postać. Kolor oraz elementy jej stroju, kamizelka, tarcza, bokserska rękawica, iPod, stanowią ekwiwalent niepokoju, zagrożenia i ostrzeżenia. Z pozoru bierne działanie figury uruchamia sieć obrazów i skojarzeń dotyczących postaw obronnych mogących występować realnie.

Krzesło, 2015, grafika cyfrowa, 30×40 cm
Jednym z możliwych rodzajów przenoszenia i ewakuacji osób poszkodowanych jest formowanie tak zwanego „krzesełka”. Splecione dłonie tworzą siedzisko. Ten prosty gest (chwyt) wykonywany jest przez dwóch ratowników. W tym czasie ratowany trzyma ich za ramiona.

Tarcze, 2015, rzeźba kinetyczna, 140x131x57 cm
Celny strzał wymaga skupienia i postępowania zgodnie z zasadami. Celem są zamaskowane twarze.
W świecie realnym i wirtualnym osoby ukrywające tożsamość zawsze sprawiają poczucie zagrożenia. Powszechny brak zaufania do ludzi zasłaniających twarz jest wpisany głęboko w codzienną świadomość. Celem strzału nie jest jednak fizyczna osoba, ale przede wszystkim wewnętrzne poczucie paraliżujące indywidualizm.

 

Przystosowanie obronne | Defence adaptation

 

Norbert Delman
Ur. 1989 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 2014 roku uzyskał dyplom w Pracowni Działań Przestrzennych pod kierunkiem prof. Mirosława Bałki. Jest artystą operującym różnymi mediami oraz eksperymentalnym kuratorem. Tworzy instalacje, rzeźby, akcje, performance. W swoich działaniach odnosi się do tematów takich jak rywalizacja, zagrożenie, czy niepokój, próbując analizować je z perspektywy własnego pokolenia. Mieszka i pracuje w Warszawie.

 


 

A potential attack, conflict, or crisis situation may appear in various fields of social or purely biological functioning. The sense of anxiety and fear of jeopardy prompts us to premature reaction and prevention of potential incidents. The prevention gives us a sense of control. The attack may occur at any place and at any time. We fear what we do not know. The origins of threat are both in mental and physical realm. The same applies to defence system.

Norbert Delman, outlining the spectrum of potential threats, offers an airsoft game. This is paramilitary game using ASG (Airsoft Gun) weapon, replica firearms, for tactical exercises and trainings. Therefore, the exhibition takes the performative and educative form. Its title refers to the subject once taught in secondary schools [civil defence training] – comprising broadly understood civil defence, methods of protection against various threats, and preparation to deal with natural disasters. In this case, Polish word “przysposobienie” [adoption] has been replaced with “przystosowanie” [adaptation], in order to emphasize the tension between one’s own needs and the environment requirements.

The defence mechanism is activated at the time of attack, but the sense of threat and danger is a natural factor of everyday life. The defence adaptation is a process of developing features that allow surviving in a given environment or under a given circumstances. At the same time, it remains a constant training that enables readiness to take immediate action.

Attack and defence, as two antagonisms, can be activated in every area and activity of life (political, economic, religious, social, or cultural). They are taking camouflaged forms, which are trying to impose their own laws and properties. The anonymity is a privilege, but also a weapon. Therefore, when you stand in the front of disguised identity, open the fire!

 

The exhibition consists of three elements directed at the performative and training operations. Its space imposes vigilance and activeness.

The Adaptation, 2015, performative sculpture
The entrance to the exhibition is isolated by a bright-orange wall. Additionally, the narrow space is scrutinised by a camouflaged and armed figure. The colour and elements of its dress – vest, shield, boxing glove, iPod – are the equivalent of anxiety, threat and warning. A seemingly passive action of this figure triggers a network of images and associations related to defensive attitudes that may occur in reality.

The Seat, 2015, digital graphics, 30×40 cm
One of possible methods of carrying and evacuating injured persons is to form a “four-handed seat”. Interlocked hands are forming the seat. This simple gesture (grasp) is performed by two rescuers. During this, the rescued one is holding on their shoulders.

The Targets, 2015, kinetic sculpture, 140x131x57 cm
A good shot requires concentration and following the rules. Masked faces are the aim. In real and virtual world persons who hide their identity always induce a sense of danger. The widespread lack of trust in people that cover the face is deeply inscribed in everyday consciousness. However, the shooting is not aimed at a corporeal person, but mainly at an inner sense, which is crippling the individualism.

 

Norbert Delman
Born in 1989. Studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where in 2014 received a diploma in the Miroslaw Bałka’s Studio of Spatial Activities. He is an artist using different media and experimental curator. He creates installations, sculptures, actions, performances. His work touches upon issues such as competition, threat, or anxiety – he is trying to analyze them from the perspective of his own generation. Lives and works in Warsaw

 

Przystosowanie obronne - widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Przystosowanie obronne – widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Przystosowanie, 2015, rzeźba performatywna. Fot. Tytus Szabelski
Przystosowanie, 2015, rzeźba performatywna. Fot. Tytus Szabelski

 

Przystosowanie, 2015, rzeźba performatywna. Fot. Tytus Szabelski
Przystosowanie, 2015, rzeźba performatywna. Fot. Tytus Szabelski

 

Krzesło, 2015, grafika cyfrowa, 30x40 cm. Fot. Tytus Szabelski
Krzesło, 2015, grafika cyfrowa, 30×40 cm. Fot. Tytus Szabelski

 

Przystosowanie obronne - widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Przystosowanie obronne – widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Przystosowanie obronne - widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Przystosowanie obronne – widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Przystosowanie obronne - widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Przystosowanie obronne – widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Tarcze, 2015, rzeźba kinetyczna, 140x131x57 cm. Fot. Tytus Szabelski
Tarcze, 2015, rzeźba kinetyczna, 140x131x57 cm. Fot. Tytus Szabelski

 

Tarcze, 2015, rzeźba kinetyczna, 140x131x57 cm. Fot. Tytus Szabelski
Tarcze, 2015, rzeźba kinetyczna, 140x131x57 cm. Fot. Tytus Szabelski

 

Tarcze, 2015, rzeźba kinetyczna, 140x131x57 cm. Fot. Tytus Szabelski
Tarcze, 2015, rzeźba kinetyczna, 140x131x57 cm. Fot. Tytus Szabelski

 

Tarcze, 2015, rzeźba kinetyczna, 140x131x57 cm. Fot. Tytus Szabelski
Tarcze, 2015, rzeźba kinetyczna, 140x131x57 cm. Fot. Tytus Szabelski

 

Tarcze, 2015, rzeźba kinetyczna, 140x131x57 cm. Fot. Tytus Szabelski
Tarcze, 2015, rzeźba kinetyczna, 140x131x57 cm. Fot. Tytus Szabelski

mkidn_logo
——

Organizator | Organizer:
Fundacja YouHaveIt

Współfinansowanie | Co-financing:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Cofinanced by the Ministry of Culture and National Heritage

Partner | Partners:
Kulturhauz
Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście
Aklen
Drukuj za grosze
Generał
Restauracja Ciasna

Patroni medialni | Media partners:
Kulturalny Toruń
Menażeria
Radio WAWA