Tytus Szabelski. Formy niemożliwe

Tytus Szabelski. Formy niemożliwe | Forms of the Impossible

19.11 – 18.12.2016
otwarcie wystawy: sobota 19 listopada, godz.19:00 |opening of the exhibition: Saturday November 19th, 7 p.m.

kuratorzy | curators: Natalia Wiśniewska & Piotr Lisowski

 

Architektura odzwierciedla nasze uwikłanie w społeczne mechanizmy organizujące i dyscyplinujące przestrzeń. Obnaża materialne i duchowe potrzeby człowieka jednocześnie poddając je zależności władzy. Zdaje się również poszukiwać idealnych rozwiązań bytowych, łącząc zmysł z funkcjonalną formą. Fundamentalne dla okresu modernizmu stapianie funkcji i formy w celu stworzenia uniwersalnego systemu okazało się w dużej mierze drogą ku utopii. Ten moment wyczerpania się modernistycznego uniwersalizmu próbuje uchwycić wystawa Tytusa Szabelskiego Formy niemożliwe.

Wybudowany na przełomie lat 60. i 70. XX wieku kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uważany jest za jedną z najważniejszych realizacji późnego modernizmu w Europie. Założenie architektoniczno-urbanistyczne, przygotowane przez zespół pod kierownictwem Ryszarda Karłowicza, przyjęło komplementarny charakter z silnie zarysowanym podziałem funkcjonalnym na część naukowo-dydaktyczną, socjalno-bytową i administracyjną. Struktura ta pomimo rozbudowy w latach 90. i realizowanych obecnie zmian na terenie kampusu pozostaje czytelna do dnia dzisiejszego.

Na wystawie Tytus Szabelski analizuje architekturę kampusu z punktu widzenia modernistycznego, utopijnego planowania. Precyzyjna wizja architektoniczna z biegiem lat ulega przekształceniu. Podlega procesom natury, eksploatacji, ale także weryfikacji związanej ze zmianą świadomości i potrzeb ludzkich. Tytus koncentrując się na tych procesach wnika w zamknięty modernistyczny układ. Ukazuje kampus w oderwaniu od codziennego kontekstu funkcjonowania w nim użytkowników. Kieruje się w stronę materii architektury, jej konstrukcji, powtarzalności, ale również zmienności. Ta praktyka będąca rodzajem studium przestrzeni równolegle pozostaje swoistą dekonstrukcją, zmierzającą do akceptacji fundamentalnej sprzeczności, na której ufundowano pojęcie modernizmu.

Kluczowe pytanie jakie stawia Tytus Szabelski w wystawie brzmi: Co jeśli cały modernizm ze swoją teleologią postępu był tylko iluzją, a jego materialne artefakty, postawione ku jego czci jak pomniki, formami niemożliwymi? W swoich pracach Szabelski balansuje na granicy między materialną rzeczywistością a fikcją. Wnika w przestrzeń ściśle skomponowaną, seryjną i modułową, by przy użyciu równie seryjnego medium – fotografii – wypunktować jej pęknięcia i błędy, a nawet stworzyć je samemu. Dąży aby być jednocześnie w środku i na zewnątrz w nadziei, że istnieje sposób na połączenie sprzeczności. Tylko tak świadomość niemożności realizacji utopii może stać się jedynym warunkiem dążenia ku niej.

 

Tytus Szabelski (ur. 1991) – absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie doktorant na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich na UAP. Jego zdjęcia ukazywały się zarówno w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej, współpracował z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, Galerią Miłość oraz Krytyką Polityczną, członek toruńskiej Grupy nad Wisłą. Autor wystaw indywidualnych i uczestnik zbiorowych, dwukrotny laureat stypendium miasta Torunia w dziedzinie kultury (2012 i 2016), finalista ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów na najlepszy dyplom artystyczny (Najlepsze dyplomy ASP 2016 w Gdańsku oraz StartPoint Prize 2016 w Pradze). Poza realizacją własnych projektów interesuje się fotografią architektury, szczególnie w odniesieniu do powojennego modernizmu. Redaktor magazynu o współczesnej fotografii Magenta (www.magentamag.com), publikował w internetowym wydaniu magazynu SZUM.


Architecture reflects our involvement in social mechanisms of organizing and disciplining space. It exposes the material and spiritual needs of man while subjecting them to authority dependency at the same time. It seems also to seek solutions of perfect living, combining the intuition with a functional form. The fusion of function and form to create a perfect universal system, rudimentary for the period of modernism, turned out to be largely a road toward utopia. Tytus Szabelski in his show Forms of the Impossible is trying to capture that exact moment of depletion of modernist universalism.

The Campus of the of the University of Nicolaus Copernicus University in Torun built at the turn of the 60s and 70s is still considered one of the most important realization of late modernism in Europe. The architectural & urban founding developed by a team led by Ryszard Karłowicz adopted the complementary nature of the highly outlined functional division to the following parts: science & education, social & cultural life and administrative. This structure remains clearly legible to this day, despite the expansion in the 90s and ongoing changes on the campus.

Tytus Szabelski examines the architecture of the campus from the point of view of modernist utopian planning. As the years passed the precise architectural vision is being transformed. Undergoes the processes of nature, exploitation, but also the verification related to the change of awareness and human needs. Tytus in his exhibition by focusing on those processes enters the sealed modernist structure and demonstrates the campus apart from the context of everyday functioning by its users. He is heading towards the matter of architecture, its construction, repeatability, but also volatility. On one hand such practice is a study of space, but on the other hand remains a kind of deconstruction, in order to accept a fundamental contradiction, which was founded on the concept of modernism.

The key question posed by Tytus Szabelski in the show is: What if the entire modernism with its teleology of progress was merely an illusion, and its tangible artifacts placed in its honor like monuments, forms of the impossible? Szabelski is teetering on the border between material reality and fiction and penetrates into the space of strictly composed, serial and modular design by using photography- a serial medium as well – to enumerate its cracks and errors, or even to create them himself. Aims to be both inside and outside in the hope that there is a way to connect contradictions. Only awareness of the impossibility of realization the utopia can become the sole condition striving toward it.

 

Tytus Szabelski (born in 1991) – graduated journalism and social communication on Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, and photography at the University of Arts in Poznań. Currently student of Interdiscipinary Doctoral Studies on UAP. His photographs were published in local and national press, worked with Center of Contemporary Art in Toruń, Miłość Gallery in Toruń and Krytyka Polityczna magazine (Political Critique), member of Toruń-based Grupa nad Wisłą group. Author of individual exhibitions and participant of group shows. Awarded with scholarship of the city of Toruń in culture (2012 and 2016), finalist of national and international contest of best art diplomas (Najlepsze Dyplomy ASP 2016 in Gdańsk, Poland and StartPoint Prize in Prague, Czech Republic). Apart from his personal project he is focused on architecture photography, especially of post-war modern architecture. Editor of an online magazine dedicated to contemporary photography Magenta (www.magentamag.com), also published in online version of SZUM magazine, polish quarterly about contemporary art.

 

tytus03-01

Wido wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelsk
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Eksponat | Exhibit 2016, wydruk atramentowy, dibond | inkjet print, dibond, 33x50 cm. Fot. Tytus Szabelski
Eksponat | Exhibit, 2016, wydruk atramentowy, dibond | inkjet print, dibond, 33×50 cm. Fot. Tytus Szabelski
Wydziały chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika | Nicolaus Copernicus University Chemistry Faculties 2016, wydruki atramentowe na papierze archiwalnym | archival inkjet prints, 20x25 cm. Fot. Tytus Szabelski
Wydziały chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika | Nicolaus Copernicus University Chemistry Faculties
2016, wydruki atramentowe na papierze archiwalnym | archival inkjet prints, 20×25 cm. Fot. Tytus Szabelski
Wydziały chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika | Nicolaus Copernicus University Chemistry Faculties 2016, wydruki atramentowe na papierze archiwalnym | archival inkjet prints, 20x25 cm. Fot. Tytus Szabelski
Wydziały chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika | Nicolaus Copernicus University Chemistry Faculties
2016, wydruki atramentowe na papierze archiwalnym | archival inkjet prints, 20×25 cm. Fot. Tytus Szabelski
8-formy-niemozliwe-widok-wystawy-fot-tytus-szabelski-8
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
bez tytułu (pasaż) | untitled (passage) 2016, druk atramentowy, dibond | inkjet print, dibond, 50x33 cm
bez tytułu (pasaż) | untitled (passage)
2016, druk atramentowy, dibond | inkjet print, dibond, 50×33 cm
Przenikanie | Permeating 2016, wideo (pętla) | video (loop)
Przenikanie | Permeating
2016, wideo (pętla) | video (loop)
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Makieta makiety | A Maquette of a Maquette 2016, akcesoria modelarskie, odbitka fotograficzna, druk atramentowy, dibond | modelling accessories, photographic print, inkjet print, dibond, 10x15 cm
Makieta makiety | A Maquette of a Maquette
2016, akcesoria modelarskie, odbitka fotograficzna, druk atramentowy, dibond | modelling
accessories, photographic print, inkjet print, dibond, 10×15 cm
Makieta makiety | A Maquette of a Maquette 2016, akcesoria modelarskie, odbitka fotograficzna, druk atramentowy, dibond | modelling accessories, photographic print, inkjet print, dibond, 10x15 cm
Makieta makiety | A Maquette of a Maquette
2016, akcesoria modelarskie, odbitka fotograficzna, druk atramentowy, dibond | modelling accessories, photographic print, inkjet print, dibond, 10×15 cm
Makieta makiety | A Maquette of a Maquette 2016, akcesoria modelarskie, odbitka fotograficzna, druk atramentowy, dibond | modelling accessories, photographic print, inkjet print, dibond, 10x15 cm
Makieta makiety | A Maquette of a Maquette
2016, akcesoria modelarskie, odbitka fotograficzna, druk atramentowy, dibond | modelling
accessories, photographic print, inkjet print, dibond, 10×15 cm
Makieta makiety | A Maquette of a Maquette 2016, akcesoria modelarskie, odbitka fotograficzna, druk atramentowy, dibond | modelling accessories, photographic print, inkjet print, dibond, 10x15 cm
Makieta makiety | A Maquette of a Maquette
2016, akcesoria modelarskie, odbitka fotograficzna, druk atramentowy, dibond | modelling accessories, photographic print, inkjet print, dibond, 10×15 cm
bez tytułu (biblioteka) | untitled (library) 2016, wydruki atramentowe na papierze archiwalnym | archival inkjet prints, 50x33 cm
bez tytułu (biblioteka) | untitled (library)
2016, wydruki atramentowe na papierze archiwalnym | archival inkjet prints, 50×33 cm
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Wewnątrz/zewnątrz | Inside/outside 2016, wydruki atramentowe na papierze archiwalnym | archival inkjet prints, 20x30cm. Fot. Tytus Szabelski
Wewnątrz/zewnątrz | Inside/outside
2016, wydruki atramentowe na papierze archiwalnym | archival inkjet prints, 20x30cm. Fot. Tytus Szabelski
bez tytułu (rektorat) | untitled (rector’s office) 2016, obiekt fotograficzny, cztery wydruki atramentowe, dibond | photographic object, four inkjet prints, dibond, 32x128 cm. Fot. Tytus Szabelski
bez tytułu (rektorat) | untitled (rector’s office)
2016, obiekt fotograficzny, cztery wydruki atramentowe, dibond | photographic object, four inkjet prints, dibond, 32×128 cm. Fot. Tytus Szabelski
bez tytułu (rektorat) | untitled (rector’s office) 2016, obiekt fotograficzny, cztery wydruki atramentowe, dibond | photographic object, four inkjet prints, dibond, 32x128 cm. Fot. Tytus Szabelski
bez tytułu (rektorat) | untitled (rector’s office)
2016, obiekt fotograficzny, cztery wydruki atramentowe, dibond | photographic object, four inkjet prints, dibond, 32×128 cm. Fot. Tytus Szabelski
bez tytułu (rektorat) | untitled (rector’s office) 2016, obiekt fotograficzny, cztery wydruki atramentowe, dibond | photographic object, four inkjet prints, dibond, 32x128 cm. Fot. Tytus Szabelski
bez tytułu (rektorat) | untitled (rector’s office)
2016, obiekt fotograficzny, cztery wydruki atramentowe, dibond | photographic object, four inkjet prints, dibond, 32×128 cm. Fot. Tytus Szabelski
bez tytułu (rektorat) | untitled (rector’s office) 2016, obiekt fotograficzny, cztery wydruki atramentowe, dibond | photographic object, four inkjet prints, dibond, 32x128 cm. Fot. Tytus Szabelski
bez tytułu (rektorat) | untitled (rector’s office)
2016, obiekt fotograficzny, cztery wydruki atramentowe, dibond | photographic object, four inkjet prints, dibond, 32×128 cm. Fot. Tytus Szabelski

 

Projekt zrealizowane w ramach Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury

Organizator | Organizer:
FundacjaYouHaveIt

Współfinansowanie | Cofinanced:
Dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Partnerzy | Partners:
Aklen, Individo.pl, Restauracja Ciasna, Ahoj Cafe, Cafe pARTer, Tratwa

Patroni medialne | Media partner:
Menażeria

 

Wytyczne w zakresie form promocji 2

Dofinansowano ze środków Miasta Toruń_CMYK