The Hygienists

The Hygienists

Artyści | Artists: Piotr Bujak, Katarzyna Malejka, Lech Nienartowicz, Liliana Piskorska, Tytus Szabelski, Natalia Wiśniewska

Kuratorzy | Curators: Piotr Lisowski & Natalia Wiśniewska

Wystawa Higieniści jest komentarzem z pogranicza „publicystyki wizualnej”, odnoszącym się do tematu przemocy politycznej, ekonomicznej, społecznej oraz instytucjonalnej. W obliczu geopolitycznych przemian, zawirowań politycznych i ekonomicznych, rozmywania granic pomiędzy globalnym i lokalnym, pluralizmu życia społecznego i kulturowego, przy radykalizmie postaw, istnieje silna potrzeba zredefiniowania swojego miejsca w przestrzeni publicznej. Z jednej strony mamy do czynienia z ruchem dążącym do partycypacji i społecznej rewitalizacji. Z drugiej następują procesy odgradzania się i kontrolowania przestrzeni publicznej, które wprowadzają podział i segregacje. Na naszych oczach kształtuje się nowa rzeczywistość, w której ścierają się różnego rodzaju postawy i przekonania. Narastają tendencje radykalne przepełnione instrumentalnym traktowaniem jednostki, co podkreśla w sposób symboliczny i prowokacyjny tytuł wystawy.

Pokazywane na ekspozycji prace artystów, oparte na subwersywnej strategii, wskazują na potencjalne, ukryte mechanizmy kontroli dotyczącej zarówno jednostki jak i całych grup społecznych. Nie tworzą one gotowych odpowiedzi, ale raczej stawiają intuicyjne pytania o fundamentalne wartości takie jak wolność, tolerancja, poczucie bezpieczeństwa. Poruszają zagadnienia związane z wykluczeniem, ideologizacją, zawłaszczeniem, czy dominacją. Paradoksalnie odnoszą się zarówno do niezgody i buntu jaki również lęku i niemocy wynikających z uwikłania w sytuacje, w których na co dzień funkcjonujemy.

Wystawa realizowana jest w ramach „Supermarket 2017 Stockholm Independent Art Fair”


The Hygienists exhibition is a commentary resemblant to the „graphic journalism”, referring to the topic of the political, economic, social and institutional violence. In the face of the geopolitical change, the political and economic turmoil, the blurring of boundaries between global and local, the pluralism of social and cultural life, the radicalism of attitudes, there is a strong need to redefine one’s place in the public space. On the one hand, there is a movement aiming to participation and social renewal. On the other, there are processes of fencing off and controlling public space, implementing division and segregation. Before our very eyes there is a new reality shaping itself, where different kinds of attitudes and beliefs are clashing. There are growing radical tendencies overflowing with instrumental treatment of individuals, which is symbolically and provocatively emphasized by the title of exhibition.

Works of artists that are presented on exhibition – based on the subversive strategy – indicate the potential, hidden control mechanisms touching the individual and the entire social groups alike. They are not creating ready-made answers but rather are putting intuitive questions about fundamental values such as freedom, tolerance, and sense of security. They raise issues related to the exclusion, ideologisation, appropriation, or domination. Paradoxically they refer both to discord and rebellion as well as anxiety and helplessness resulting from entanglement in the areas in which we do operate on a daily basis.

The exhibition is organized as part of „Supermarket 2017 Stockholm Independent Art Fair”

SUPERMARKET 2017
23–26 March 2017
Svarta Huset, Metro Telefonplan
Stockholm / Sweden

www.supermarketartfair.com

 

plakat supermarket 2017

 

Widok ogólny
Widok wystawy | exhibition view
Piotr Bujak, bez tytułu, 2016, obiekt/wycieraczka, nadruk cyfrowy, 40x60 cm | untitled, 2016, object/doormat, digital printing, 40x60 cm. Fot. Tytus Szabelski
Piotr Bujak, bez tytułu, 2016, obiekt/wycieraczka, nadruk cyfrowy 40×60 cm | untitled, 2016, object/doormat, digital printing, 40×60 cm. Fot. Tytus Szabelski
Widok ogólny ekspozcji. Fot. Tytus Szabelski (5)
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok ogólny ekspozcji. Fot. Tytus Szabelski (1)
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
. Fot. Tytus Szabelski
Natalia Wiśniewska, Marchewa, Burak/Buzdygan, Szczurzy ogon, 2016, rzeźba (zużyte ręczniki, krochmal, farba), 103x80x10 cm | Towel-made hazing instruments: blanket party flail, carrot & rat’s tail, 2016, sculpture (used towels, starch, paint). Fot. Tytus Szabelski
Natalia Wiśniewska, Marchewa, Burak, Szczurzy ogon, 2016, rzeźba (zużyte ręczniki, krochmal, farba), 103 x 80 x 10 cm. Fot. Tytus Szabelski 1
Natalia Wiśniewska, Marchewa, Burak/Buzdygan, Szczurzy ogon, 2016, rzeźba (zużyte ręczniki, krochmal, farba), 103x80x10 cm | Towel-made hazing instruments: blanket party flail, carrot & rat’s tail, 2016, sculpture (used towels, starch, paint). Fot. Tytus Szabelski
Tytus Szabelski, Z serii Transparentne.Transparent, 2013-2017, fotografia na papierze archiwalnym, dibond, 37x25 cm
Tytus Szabelski, Z serii Transparentne.Transparent, 2013-2017, fotografia na papierze archiwalnym, dibond, 37×25 cm | Transparentne/Transparent, 2013-2017, photography on archival paper, dibond, 37×25 cm. Fot. Tytus Szabelski
Widok ogólny ekspozcji. Fot. Tytus Szabelski (2)
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Widok ogólny ekspozcji. Fot. Tytus Szabelski (3)
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Fot. Tytus Szabelski
Katarzyna Malejka, Ćwiczenia z niepewności, 2016, fotografia, 21×30 cm, 14×13 cm| Exercises with uncertainty series, 2016, photography, 21×30 cm, 14×13 cm. Fot. Tytus Szabelski
Widok ogólny ekspozcji. Fot. Tytus Szabelski (4)
Widok wystawy | exhibition view. Fot. Tytus Szabelski
Lech Nienartowicz, My gentle smile, 2017, odlew wnętrza jamy ustnej, 5x5 cm, fotografia paszportowa, 3,5x4,5 cm, nagranie audio 1'21''. Fot. Tytus Szabelski
Lech Nienartowicz, My gentle smile, 2017, odlew wnętrza jamy ustnej, 5×5 cm, fotografia paszportowa, 3,5×4,5 cm, nagranie audio 1’21” | My gentle smile, 2017, cast of the oral cavity inside, 5×5 cm passport photograph, 3,5×4,5 cm, audio recording 1’21”. Fot. Tytus Szabelski
Lech Nienartowicz, My gentle smile, 2017, odlew wnętrza jamy ustnej, 5x5 cm, fotografia paszportowa, 3,5x4,5 cm, nagranie audio 1'21''. Fot Tytus Szabelski
Lech Nienartowicz, My gentle smile, 2017, odlew wnętrza jamy ustnej, 5×5 cm, fotografia paszportowa, 3,5×4,5 cm, nagranie audio 1’21” | My gentle smile, 2017, cast of the oral cavity inside, 5×5 cm passport photograph, 3,5×4,5 cm, audio recording 1’21”. Fot. Tytus Szabelski
Piotr Bujak, Okrążenie I, 2015, działanie site-specific, fotografia analogowa. Fot. Tytus Szabelski (1)
Piotr Bujak, Okrążenie I, 2015, działanie site-specific, fotografia analogowa (fot. Dominik Stanisławski) | Lap I, 2015, site-specific performance / analogue photography (photos by: Dominik Stanislawski). Fot. Tytus Szabelski
Piotr Bujak, Okrążenie I, 2015, działanie site-specific, fotografia analogowa. Fot. Tytus Szabelski
Piotr Bujak, Okrążenie I, 2015, działanie site-specific, fotografia analogowa (fot. Dominik Stanisławski) | Lap I, 2015, site-specific performance / analogue photography (photos by: Dominik Stanislawski). Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce, 2016, fotografia cyfrowa, wideoperformance. Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce, 2016, fotografia cyfrowa, wideoperformance | Methods of camouflage in contemporary Poland, 2016, photography print, 30×45 cm photographic series, video. Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Autoportret z pożyczonym mężczyzną aka Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie, 2016, fotografia cyfrowa, 30x45 cm. Fot. Tytus Szabelski
Liliana Piskorska, Autoportret z pożyczonym mężczyzną aka Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie, 2016, fotografia cyfrowa, 30×45 cm | Self-portrait with borrowed man (I am a Pole so I have polish responsibilities), 2016, photography print, 30×45 cm. Fot. Tytus Szabelski
Piotr Bujak, bez tytułu, 2016, obiekt (wycieraczka, nadruk cyfrowy), 40x60 cm. Fot. Tytus Szabelski 1
Piotr Bujak, bez tytułu, 2016, obiekt/wycieraczka, nadruk cyfrowy 40×60 cm | untitled, 2016, object/doormat, digital printing, 40×60 cm. Fot. Tytus Szabelski
targi 5
Tytus Szabelski, Transparentne\transparent, performance
targi 6
Tytus Szabelski, Transparentne\transparent, performance

 

2017siaf_500

 

pi_logo_web

Wytyczne w zakresie form promocji 2

LOGO IAM-CULTURE 2016 EN colour POWERED BY

 

 

logo_youhaveit11